BOOKING

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท คีรีมายา จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ เราตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกัน และเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเราจึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการดำเนินงานที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติของ บริษัท คีรีมายา จำกัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากช่องทางดังต่อไปนี้

  • จากโรงแรมในเครือ คีรีมายา

  • ผ่านเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยเรา และเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งโรงแรมในเครือ พาร์ทเนอร์และผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (เช่น เว็บไซต์รับจองห้องพัก)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ท่านมอบให้เรา โดยสมัครใจเมื่อท่านติดต่อเราไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เช่น โดยด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุด้านล่าง

โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ เช่น (เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) ข้อมูลของคนเข้าเมือง ข้อมูลหนังสือเดินทาง และวีซ่า

  • ข้อมูลผู้เข้าพัก เช่น จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนห้อง แผนการเดินทาง ข้อมูลการจองในอดีต วันที่เข้า-ออกจากการพักที่โรงแรม หรือวันที่ยกเลิกการเข้าพัก ความชอบของแขกผู้เข้าพัก ข้อซักถามหรือความคิดเห็นและข้อมูลอื่นๆ

  • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต บัตรเดบิต ประเภทของบัตร รอบตัดบัญชี รายละเอียดบัญชีธนาคาร บันทึกและประวัติการชำระเงิน

  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ ข้อมูลที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลการเชื่อมต่อ เครือข่าย ข้อมูลการเข้าถึง วันและเวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา รายละเอียด)

  • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น ข้อมูลที่ท่านได้ให้เราผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม แบบสำรวจ และโปรโมชั่นต่างๆ

  • ข้อมูลรูปภาพที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ภาพ และวิดีโอจากกล้องวงจรปิด และ ระบบอินเทอร์เน็ต ที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของเรา

  • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ลายนิ้วมือ ระบบจดจำใบหน้า ข้อมูลสุขภาพหรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ข้อมูลทางพันธุกรรม ประวัติทางการแพทย์ ภาวะทุพพลภาพ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น และหากเราได้รับข้อมูลอ่อนไหวของท่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บริษัทจะไม่นำข้อมูลอ่อนไหวของท่านไปประมวลผล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน และ/หรือให้บรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายของเรา เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • การตลาดและการสื่อสาร เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการโดยเรา

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและการให้บริการแก่แขกผู้เข้าพักโรงแรมของเรา

  • เพื่อบริการตามที่ท่านร้องขอ เช่น ไม่ว่าบริการนั้นจะเป็นบริการโรงแรมของเรา โดยรวมถึง การอำนวยความสะดวกแก่การจองห้องพักของแขกของเรา การรับประกันและยืนยันการจองและการเข้าพัก การระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การตอบคำร้องขอบริการและข้อซักถามของลูกค้า การจัดทำใบเสนอราคา การออกใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ การคืนเงิน และการชำระเงิน

  • เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น การส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและการสำรวจการรับประกันคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้เป็นไปตามความชอบส่วนบุคคลของลูกค้า

  • เพื่อรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อระบุและยืนยันตัวบุคคล เพื่อทำให้มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยสำหรับลูกค้า และผู้มาติดต่อของโรงแรม เพื่อจัดทำการควบคุมการเข้าถึงระบบและการจัดทำล็อกไฟล์ตามที่สามารถทำได้ เพื่อติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต

  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การดำเนินงานตามคำขอสำหรับทรัพย์สินสูญหาย (lost and found) การบันทึกและปรับปรุงและการแบ่งปันข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ตลาด และการดำเนินการหรือขยายกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

  • ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ เราจะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ปกครองของเจ้าของข้อมูลให้ไว้เท่านั้น และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

  • การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง การบันทึกและการส่งรายงานบันทึกประจำวัน และการจัดทำทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรมตามที่กฎหมายกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และเราไม่มีนโยบายการขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

  • โรงแรมในเครือคีรีมายา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเข้าถึงได้หรือถูกเปิดเผยไปยังโรงแรมในเครือคีรีมายา ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  • ผู้ให้บริการ เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคลาวด์ เว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรามีข้อตกลงด้วยเท่านั้น

  • หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือความต้องการทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ คำสั่งศาล หมายศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัท

  • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยหมายถึงการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น

  • สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึงเมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการทำการตลาดแบบตรง

  • สิทธิในการลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้บริษัท ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรักษาไว้ หรือให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้ หากการดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย

  • สิทธิการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  • สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

โรงแรมในเครือคีรีมายา

1/3 หมู่ 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450

โทรศัพท์: 044-426000

อีเมล์: customerservice@kirimaya.com

x

จดหมายข่าว

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวกับเรา เพื่อติดตามข้อเสนอพิเศษล่าสุดได้ที่นี่